Atlas anatomije čovjeka / Frank Netter

Atlas anatomije čovjeka

Autor:
Frank Netter, H., ,

Nakladnik:
Golden marketing : Zagreb, 2003

Materijalni opis:
576 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Predmet:
anatomija čovjeka - atlas

Napomena:
Prijevod djela: Atlas of human anatomy. - Bibliografija. - Kazalo.

Anotacija:
Frank H. Net­ter, li­ječ­nik i vr­stan umjet­nik, po­zna­je us­troj­stvo i fun­k­ci­je ljud­sko­ga ti­je­la i nji­ho­ve po­re­me­ća­je, a is­to­dob­no zna me­di­cin­ske či­nje­ni­ce pri­ka­za­ti sli­kom. Ci­je­li je ži­vot­ni vijek pro­veo na­sto­je­ći sli­kom omo­gu­ći­ti ra­zu­mi­je­va­nje iz­re­če­nih či­nje­ni­ca. U svi­je­tu danas ima mno­štvo at­la­sa i svaki je autor na­sto­jao dati naj­bo­lje, no Frank H. Net­ter shva­tio je da su novi na­ra­šta­ji us­mje­re­ni pre­te­ži­to ko­lo­ri­stič­kim pri­ka­zi­ma.

Odjelni smještaj:
Odjel za odrasle, Zbirka: Referentna zbirka

Klasifikacija:
611 - Anatomija. Humana i komparativna anatomija

Standardni broj:
978-953-212-138-4